Kwartaal Nieuwsbrief

FINANCIËLE PLANNING BIJ VERKOOP VAN UW ONDERNEMING. DE ANALYSE EN REALISATIE VAN UW DOELSTELLINGEN


Hieruit volgt of u beter kunt sparen of beleggen, en bij de laatste, met welk risicoprofiel.

Het doel van Financiële Planning is om uw inkomsten en uitgaven zo te verdelen dat er een optimale balans ontstaat tussen uw persoonlijke wensen, financiële mogelijkheden en fiscale wetgeving. Door het opstellen van een persoonlijke financieel plan wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen lang leven en stoppen met werken hebben op uw Consumptief (netto) Besteedbaar Inkomen (CBI). U wilt immers onder alle omstandigheden voldoende geld hebben om een prettig leven te leiden.

Een Financieel Planner zal bij zijn advies rekening houden met alles wat speelt rond uw bedrijf, inkomen, vermogen en estateplanning. Deze laatste betreft alle vraagstukken rond vererving. De Financieel Planner zal vanuit het totale beeld kijken wat haalbaar is op basis van uw wensen en doelstellingen.

Wat betekent dat in de praktijk als u uw bedrijf verkocht heeft en u wilt beleggen? Stel u heeft na een lange periode van ondernemen uw bedrijf overgedragen aan uw opvolger(s). In uw Holding B.V. heeft u de eerste betaling ontvangen en aankomende jaren zullen er meerdere volgen. In uw Holding heeft u € 2.500.000 liquide. Uw wens is een Consumtief Besteedbaar Inkomen van € 75.000 per jaar dat waardevast is. Bovendien wilt u het liefst wat nalaten voor uw kinderen. U wilt minimaal dat in uw Holding een bedrag van € 1.500.000 over blijft.

De eerste vraag die natuurlijk opkomt is hoe lang u denkt het waardevaste bedrag van € 75.000 per jaar nodig te hebben. En wellicht heeft u in deze fase van uw leven meer geld nodig dan in de laatste fase van uw leven? Of wilt u juist extra geld hebben voor zorgkosten? Dit zijn lastige vragen die soms tijd kosten om te worden beantwoord. Bovendien zal pas in de loop der tijd duidelijk worden wat uw echte behoefte is. U gaat immers een heel andere fase van uw leven in waarin u andere zaken belangrijk gaat vinden. Toch is het van belang een aantal uitgangspunten te formuleren. Bijvoorbeeld: Uitkeren tot 95 jaar.

De eerste 15 jaren na het pensioen is er een grotere behoefte dan de jaren daarna. Bovendien zal er te allen tijde een reserve moeten zijn voor onverwachtse tegenvallers enz.

Nadat deze uitgangspunten zijn geformuleerd wordt een cashflowanalyse gemaakt van uw Financiële Planning. Stel dat daaruit blijkt dat uw wensen goed kunnen worden gerealiseerd als uw belegging jaarlijks een nettorendement heeft van minimaal 3,5%. Tevens laat uw risicoinventarisatie zien dat uw risicocapaciteit “neutraal” is. Op basis van deze twee gegevens wordt een belegging op basis van een neutraal profiel nader onderzocht op haalbaarheid.

Om een goed beeld te krijgen over het risico en de kans dat uw doelstellingen worden gerealiseerd bij een neutraal risicoprofiel, worden met behulp van een actuele database 1.000 economische scenario’s doorgerekend. Hoewel resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst, kunnen gebeurtenissen en economische patronen uit het verleden wel helpen om risico’s en rendement scenario’s naar de toekomst door te rekenen. Daarmee krijgen we inzicht in de mogelijke en onmogelijke ontwikkeling van uw belegging. Als voorbeeld hebben we in onderstaande grafiek de 1.000 economische scenario’s weergegeven. Daarbij is een looptijd van 30 jaar aangehouden.

Op de horizontale as staat de tijd, beginnend op dit moment en eindigend in het opgegeven doeljaar. De lichtblauwe lijnen geven ieder één mogelijk scenario van de ontwikkeling van uw vermogen weer.
Op de horizontale as staat de tijd, beginnend op dit moment en eindigend in het opgegeven doeljaar. In deze grafiek ziet u verschillende lijnen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lichtblauwe lijnen geven ieder één mogelijk scenario van de ontwikkeling van uw vermogen weer.
De groene lijn laat de vermogensontwikkeling van een “goede markt” zien. Bij een “goede markt” gaan wij uit van een zeer positieve ontwikkeling van de economie. Er bestaat nog een kans van 5% dat de waarde in het doeljaar hoger ligt.
De donkerblauwe lijn laat de vermogensontwikkeling van een “verwachte markt” zien. Bij een “verwachte markt” gaan wij uit van de verwachte ontwikkeling van de economie.
De oranje lijn laat de vermogensontwikkeling van een “slechte markt” zien. Bij een “slechte markt” gaan wij uit van een slechte ontwikkeling van de economie. Er bestaat bovendien nog een kans van 5% dat de waarde in het doeljaar lager ligt.
De rode horizontale lijn geeft het doelvermogen weer zoals u hebt aangegeven.

Het lange termijn risico is het risico dat u uw doelstellingen niet haalt. De doelstelling in 30 jaar tijd in ieder geval het geld uit te keren en minimaal € 1.500.000 inflatiegecorrigeerd over te houden.
In de onderstaande grafiek wordt de haalbaarheid van deze doelstelling(en) vergeleken bij verschillende beleggingsportefeuilles. De bollen zijn de doelstellingen.
De vergelijking vindt plaats op basis van het beleggingsrisico dat u bij verschillende beleggingsportefeuilles loopt (de volatiliteit van de portefeuilles) en loopt op van weinig tot veel risico.
De verschillende kleurvlakken representeren verschillende haalbaarheidspercentages. Op basis van deze informatie kunt u zien wat de haalbaarheid van de doelstellingen is bij verschillende beleggingsportefeuilles (én beleggingsrisico).

 

Doelstellingen die zich in het donkergroene kleurvlak bevinden hebben een haalbaarheid van minimaal 95%.
Doelstellingen die zich in het lichtgroene kleurvak bevinden hebben een haalbaarheid van minimaal 75%.
Doelstellingen die zich in het blauwe kleurvlak bevinden hebben een haalbaarheid van minimaal 50%.
De haalbaarheid van doelstellingen in het oranje kleurvlak hebben een haalbaarheid van minder dan 50% en/of vallen buiten uw risicohouding.

 

 

 

 

 

Op basis van de analyse blijkt dat een neutrale belegging een redelijk grote kans heeft om aan de uitkeringsdoelstelling te kunnen voldoen. Het in stand houden van het vermogen zal onder normale omstandigheden een reële doelstelling zijn. Welke beleggingsstrategie helpt u om deze doelstellingen te realiseren? Daarover gaan wij u in een volgend artikel meer vertellen.

 

 

André Brusse
Financieel Planner